Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

 

Prezentacja z okazji 25lecia Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego – plik

Stanowisko WZD KSPPF w sprawie wynajmu Sali BHP – plik

Notatka z seminarium „Uelastycznienie modeli pracy zmianowej dla starszych pracowników” – Halle 9 – 10 listopada 2017 – plik

Stanowisko w sprawie ustanowienia możliwości odpisu od podatku dochodowego składki związkowej 23.06.2017 – plik

Stanowisko Mirosława Miary po obradach Komisji Statutowej KSPCH Gdańsk 4 lutego 2016 – Plik

 

PROTOKÓŁ 5

z posiedzenia Rady KSPPF NSZZ ,, Solidarność”

W dniu 29 .02.2016r. w siedzibie Związku Zawodowego NSZZ Solidarność  Polfa- Warszawa S.A. odbyło się posiedzenie Rady KSPPF NSZZ Solidarność.

Obecni  :

 1. Miara Mirosław
 2. Sopel Włodzimierz
 3. Mazurek Jolanta
 4. Byczkowski Marek
 5. Grudniewski Janusz
 6. Perdeus Tadeusz
 7. Świeczkowski Leszek
 8. Walicki Tomasz

Goście :

 1. Drebert Wojciech – KR
 2. Egier Krzysztof
 3. Rudziński Krzysztof

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Mirosław Miara, po przywitaniu wszystkich obecnych, odczytał porządek obrad poddając pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmiał:

 

1.Otwarcie posiedzenia

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.Przyjęcie budżetu za 2015r i preliminarza na 2016r. (uchwała )

5.Zmiana konta bankowego oraz nazwy Sekcji, omówienie tematu, ewentualne decyzje

6.Omówienie WZD w maju, ustalenie programu Zjazdu, wstępne ustalenia przebiegu Zjazdu w październiku

7.Omówienie i ustalenie harmonogramu działań Rady SKPPF w 2016 r.

8.Omówienie sytuacji w poszczególnych spółkach

 1. Sprawy różne

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad Jolanta Mazurek – Sekretarz Rady, odczytała Protokół nr.4 z poprzedniego posiedzenia Rady SKPPF NSZZ Solidarność z dnia 31.08.2015 r.

Protokół został przyjęty w jawnym głosowaniu wynikiem :

za 7głosów, przeciw 0 głosów,  wstrzymujący 1 głos.

 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Mirosław Miara oraz Skarbnik Włodzimierz Sopel przedstawili stan   finansowy  Sekcji. Omawiając budżet za 2015r oraz propozycję preliminarza na rok 2016. Po dyskusji podjęto uchwały:

 

Uchwała nr 1/16; wykonanie budżetu za rok 2015

za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0; Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Uchwała nr 2/16;  projekt preliminarz na rok 2016

za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0; Uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

W dalszej części spotkania Przewodniczący Mirosław Miara przekazał informację i zalecenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczącej zmian w nazewnictwie poszczególnych jednostek zrzeszonych w NSZZ Solidarność.

Zgodnie z wykonaniem Uchwały KK NSZZ Solidarność dokonano zmian nazwy naszej Sekcji

9 wszystkich innych też) na:

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ


Następnie Przewodniczący Mirosław Miara poinformował o zmianie konta bankowego naszej Sekcji (było przy organizacji związkowej w Poznaniu), które zostanie utworzone jako subkonto Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. To zalecenia KKR.

 

Kolejnym  tematem były planowane  WZD KSPPF NSZZ Solidarność. Głos  zabrał  Włodzimierz Sopel, który jest Organizatorem najbliższego Zjazdu  w terminie 19 – 21 .05.2016r.  Miejscem naszego wspólnego spotkania będzie  HOTEL  IKAR  w Poznaniu  (blisko do centrum ) w programie obrad jest planowane szkolenie dla Delegatów w zakresie prowadzenia działalności finansowej organizacji związkowej.  Do zaproszenie szkoleniowca, wykładowcy, zobowiązał się Organizator  Zjazdu.

 

Marek Byczkowski poinformował obecnych, że będzie organizatorem WZD KSPPF NSZZ Solidarność w terminie 13 – 15. 10. 2016r.

Harmonogram  działań Rady KSPPF  na rok 2016  przedstawił Przewodniczący Mirosław Miara

 • 20/22. 04 br. Konferencja w temacie PUZP – Niemcy, Magdeburg
 • 11/13. 05 br. szkolenie organizowane przez Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego  (nad morzem )
 • 16/18. 11 br. szkolenie organizowane przez Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego  (góry )
 • 24/26.10 br. Jubileuszowy Kongres Sekretariatu (Wrocław )
 •  

Omawiając sytuację w poszczególnych spółkach uczestnicy głównie informowali o wysokości podwyżek płacowych dla pracowników, ilości zatrudnionych i ilości osób należących do Związku, średniej płacy  oraz poruszali problemy, które istnieją w ich zakładach pracy. W tym czasie nastąpiła długa dyskusja w wyniku poruszanych tematów.

 

W sprawach różnych został zgłoszony wniosek o tzw. aktualizację dokumentów, które posiadamy w zakładach tj. ZUZP, Regulamin ZFŚS, Regulamin Pracy oraz inne.  Powyższe dokumenty należy przesłać do Tadeusza (Rzeszów ). Tadeusz roześle dokładna informację, co należy przesłać. Tak zdecydowała Rada KSPPF NSZZ Solidarność

Na tym obrady zakończono.

 

Protokół sporządziła

Jolanta Mazurek

 

 

Warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – 25-27 listopada 2013

25 listopada 2013 roku o godz. 14.00 rozpoczęliśmy (SPCH NSZZ Solidarność) wartę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Pierwszą zmianę przejęli koledzy z Azotów Tarnów:

1

Druga zmiana to koledzy i koleżanki z Porcelany Ćmielów:

2

Nocną zmianę  z 25 na 26 listopada, 12 godzinną przejęła drużyna z GlaxoSmithKline w składzie: Irena Gruszkiewicz, Maria Ławniczak, Maria Szymańska, Janina Kajdan, Anna Ratajczak, Dorota Matysiak, Anna Rowska, Włodzimierz Sopel.

3

Rano 26 listopada o 8.00 wartę przejęli  koledzy z Gedeon Richter Grodzisk Mazowiecki:

4

O godz. 11.00 kolejna zmiana warty, tym razem koledzy z Azotów Puławy:

5

O godz. 16.00 wartę rozpoczęli koledzy i koleżanki z Polfy Tarchomin:

6

Nocną zmianę  z 26 na 27 listopada,  przejmuje drużyna z Clinico Medical.

7

Rano o godz. 8.00  służbę pełnili koledzy z IP Kwidzyń i kolega z Ceramiki Opoczno.

8

Zadanie wykonane, udało się w 100%, dwie doby, służbę przy grobie ks. Jerzego, pełnili członkowie SPCH NSZZ Solidarność.

Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom warty. Dzięki wam, zadanie wykonane.

Gorące podziękowania dla koleżanek i kolegów z Sekcji Farmacji a w szczególności dla GlaxoSmithKline i Clinico Medical, oni pełnili warty w nocy po 12 godzin.

Również gorące podziękowania dla Adama Miłkowskiego z Polfy Warszawa, który jako dowódca warty, był na miejscu praktycznie 48 godzin. Przez pewien okres również dołączyli do nas Robert Wróbel z Polfy Warszawa oraz Roman Wawrzyniak z Sekcji Krajowej PGNiG, im również dziękuję. Wspólnym wysiłkiem zrealizowaliśmy przynajmniej w malutkiej części, to do czego NSZZ Solidarność się zobowiązał. Praktycznie wszyscy uczestnicy, zadeklarowali, że chętnie przyjadą jeszcze raz i to większą grupą.

W związku z powyższym, sądzę, że zorganizujemy w kwietniu  następną wartę, jako SPCH NSZZ Solidarność.

Przewodniczący SPCH NSZZ Solidarność  –  Miara Mirosław

STANOWISKO SKKPF po Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

Tekst można pobrać tutaj.

W dniach 3-5 października 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.
Jednym z punktów porządku obrad była dyskusja nad sytuacją po akcjach protestacyjnych organizowanych w Warszawie przez Centrale Związkowe w dniach 11 – 14 września 2013 roku.
W toku obrad Delegaci dokonali swoistego remanentu po związkowych manifestacjach. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, chwalili sprawną organizację, gdyż na akcje protestacyjne zjechały dziesiątki tysięcy związkowców. Dokonali oceny skuteczności przeprowadzonych działań, zadając sobie jednocześnie pytanie, w jaki sposób i gdzie przeprowadzić kolejne spektakularne akcje prowadzące do realizacji związkowych postulatów oraz jaka powinna być nowa formuła debat, by dialog społeczny był bardziej skuteczny.
Po udanej manifestacji pozostało jednak wielkie uczucie niedosytu i to w swych wypowiedziach akcentowali uczestnicy Zjazdu. Jednocześnie Delegaci z poszczególnych zakładów pracy mówili o ogromnej bierności i niechęci społeczeństwa do uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach protestacyjnych, a członków Związku Zawodowego do udziału w potencjalnych akcjach strajkowych. Postawa taka wynika z wielu pobudek, ale głównie z powodu sytuacji panujących w zakładach pracy na trudnej linii współpracy pracodawca-pracownik. Istnieje więc obawa, że w takiej atmosferze wszelkie radykalne działania struktur związkowych skazane byłyby na niepowodzenie z powodu braku poparcia szeregowych członków Związku Zawodowego „Solidarność”. Mając na uwadze te czynniki WZD SKPPF zajęło stanowisko nie popierania żadnych akcji strajkowych organizowanych w najbliższej przyszłości przez Komisję Krajową z powodu dużego ryzyka niepowodzenia, co wizerunkowo mogłoby przynieś niepowetowane straty dla Związku.
WZD SKPPF1line

 

Bartosz Arłukowicz odpowiada związkowcom.

Leki refundowane najtańsze w Europie, systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia,  wolność wyboru formy zatrudnienia. W jakim kraju takie cuda? Co Bartosz Arłukowicz odpowiedział związkowcom?

Przypomnijmy: we wrześniu trzy centrale związkowe zwróciły się do ośmiu ministerstw, w tym zdrowia, z postulatami. Od ministra zdrowia centrale związkowe domagały się:

 • systematycznego zwiększania nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych,
 • zahamowania przekształceń własnościowych w szczególności lecznictwa zamkniętego,
 • odczuwalnej dla pacjenta dostępności do opieki zdrowotnej głównie specjalistyki oraz znaczącego zmniejszenia współpłacenia za leki refundowane, (czytaj także: ile NFZ zaoszczędził na lekach refundowanych)
 • zagwarantowania państwowego charakteru opieki zdrowotnej,
 • zerwania z plagą umów śmieciowych  wśród pracowników służby zdrowia.

Minister w odpowiedzi stwierdził, że nakłady na ochronę zdrowia rosną systematycznie. Podkreśli, że środki finansowe pochodzą ze składek. Mimo to nakłady udało się zwiększyć z  z około 40 mld zł w 2007 r. do blisko 60 mld zł w 2012 r. bez ich podnoszenia.

Co do zahamowania przekształceń własnościowych minister uznał, że nie ma podstaw, by ograniczać samorządy w zbywaniu udziałów przekształconych szpitali.

Minister w odpowiedzi na postulat zmniejszenia współpłacenia za leki refundowane odpowiedział, że zmiany dopłat  i podwyżki: wynikają w zdecydowanej większości nie ze wzrostów cen leków refundowanych, lecz następują w wyniku objęcia refundacją nowych leków, będących odpowiednikami produktów refundowanych. Dodał, że ba bieżąco negocjowane są ceny leków refundowanych z firmami farmaceutycznymi, dzięki czemu produkty lecznicze należą do najniższych w Europie.

Odnośnie do umów śmieciowych minister odpowiedział, że ustawa o działalności leczniczej zapewnia swobodę wyboru formy zatrudnienia i żaden z przepisów ustawy nie dopuszcza stosowania przez pracodawcę jakiejkolwiek formy nacisku.

źródło: PAP

1line

 

Delegaci na Zjazd SKPPF NSZZ Solidarność  kadencja 2010 – 2014

 1. Miara Mirosław                     Polfa Warszawa S.A.
 2. Gałecki Paweł
 3. Augustyniak Alicja
 4. Nurzyński Adam
 1. Sopel Włodzimierz                 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 2. Alba Janusz
 3. Konecki Mirosław
 1. Grabańska Aleksandra           Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
 2. Siemieńczuk Ewa
 3. Krzykowska Hanna
 4. Litz Roman
 1. Walicki Tomasz                      Polfa Tarchomin S.A.
 2. Drebert Wojciech
 1. Perdeus Tadeusz                     ICN Polfa Rzeszów S.A.
 2. Kalina Ryszard
 3. Stawarz Antoni
 1. Pasiowiec Andrzej                 Teva Operations Poland Sp. z o.o.
 2. Latos Józef
 3. Grysiak  Bogumiła
 4. Wucke Rajmund
 1. Malinowska Agnieszka          Polfa Pabianice S.A.
 2. Okruszek Barbara
 3. Brodel Maciej 
 1. Szymaniak Joanna                 Fresenius Kabi Polska   Kutno
 1. Siedlecki Andrzej                    Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
 2. Szczepański Leszek
 1. Mazurek Jolanta                     Polfa Lublin S.A.
 2. Rudziński Krzysztof
 1.  Kuc Celina                             Clinico Medical
 2.  Bała Teresa

Rada SKPPF NSZZ Solidarność

 1. Miara Mirosław           Przewodniczący
 2. Sopel Włodzimierz        Wiceprzewodniczący
 3. Walicki Tomasz            Sekretarz
 4. Pasiowiec Andrzej                  Skarbnik
 1. Świeczkowski Leszek
 2. Grudniewski Jan
 3. Byczkowski Marek
 4. Malinowska Agnieszka
 5. Mazurek Jolanta
 6. Perdeus Tadeusz

Komisja Rewizyjna  SKPPF NSZZ Solidarność

 1. Drebert Wojciech         Przewodniczący
 2. Latos Józef
 3. Siedlecki Andrzej
 4. Kalina Ryszard

Delegaci na Kongres  SPCH NSZZ Solidarność

 1. Miara Mirosław                     Polfa Warszawa S.A.
 2. Pasiowiec Andrzej               PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 3. Grudniewski Janusz            Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
 4. Walicki Tomasz                   Polfa Tarchomin S.A.
 1. Sopel Włodzimierz               GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 2. Rudziński Krzysztof             Polfa Lublin S.A.