Komunikat w sprawie regulacji płac w spółkach GSK.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy poinformować, że mimo wszelkich starań i zaangażowania obu stron, nie udało nam się zamknąć negocjacji z Pracodawcą w zakresie wzrostu wynagrodzeń na 2018 rok.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, wskaźniki makroekonomiczne, jak również niewysoki poziom podwyżek w latach ubiegłych, Związki Zawodowe rekomendowały wysokość średniego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 7%  oraz  postulowały wyodrębnienie ze średniej stałego, gwarantowanego i niezależnego od innych elementów  wskaźnika dla wszystkich pracowników GSK w wysokości 5%.

Propozycją Pracodawcy był poziom 5% dla Poznania (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, GSK Services z lokalizacją w Poznaniu i dla IT (Global Tech, GSK Services) oraz 4% dla pozostałych spółek (GSK Commercial, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare z wyłączeniem Global Tech oraz Services  w Warszawie z wyłączeniem Global Tech).

Te wskaźniki jako uśrednione, bez wyodrębnienia składnika stałego, w całości miały stanowić element zmienny i uzależniony od oceny pracy pracowników.

Oczekiwania  organizacji związkowej szły w kierunku ustalenia stałego % podwyżki dla każdego pracownika, GWARANTOWANEGO oprócz elementu zmiennego – przyznawanego uznaniowo przez bezpośredniego przełożonego, aby żadna z osób zatrudnionych w GSK nie została z procesu podwyżkowego wykluczona i była jego uczestnikiem, przynajmniej w tym stałym, gwarantowanym zakresie.  W tym kontekście, ten postulat związku, stanowił element niezmienny, nie podlegający odstępstwu, ani żadnej elastyczności, ABY KAŻDY PRACOWNIK MÓGŁ POLEGAĆ NA GWARANTOWANYM MINIMALNYM POZIOMIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ, TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM.

Regulacja płac, złożona z dwóch składników tj. % stałego oraz dodatkowo części zmiennej – średniej, będącej formą docenienia pracowników za wysokie wyniki ich pracy, jest w ocenie Związku optymalną i właściwą formą różnicowania płac.

Oczekiwania Związków Zawodowych idą w kierunku założenia, że regulacja musi mieć skuteczność, czyli być odczuwalna.

Ostatecznie nie byliśmy w stanie osiągnąć porozumienia jeśli chodzi o dystrybucję wskaźnika podwyżkowego.

Do 15 marca 2018 zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy pozostajemy w procesie negocjacji z Pracodawcą. Oczekujemy, że do tego dnia strony przystąpią do dalszych negocjacji i uda się dojść do porozumienia.

Zgodnie z komunikatem Pracodawcy, proces planowania podwyżek merit będzie miał, jak co roku datę obowiązywania od 1 kwietna 2018. Faktyczna wypłata podwyżek może nastąpić w późniejszym terminie w roku 2018, jednakże z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018. Termin wypłaty bonusa za 2017 nie ulega zmianie.

Włodzimierz  Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A.