Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – 21 kwietnia 2016

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” GSK Ph S.A. informuje, że 21 kwietnia 2016 r. tj. czwartek o godz.12.00 w Centrum Kongresowym Hotel IOR / sala B, ul Węgorka 20 w Poznaniu.

Odbędzie się

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność GSK

Porządek zebrania przewiduje:

  1. Sprawozdanie Przewodniczącego z prac Komisji za rok 2015.

Szczegółowy program delegaci otrzymają bezpośrednio przez zebraniem.

Przewidywane zakończenie zebrania około godz: 15.00.

z poważaniem

Włodzimierz  Sopel

Przewodniczący  MOZ NSZZ „Solidarność”

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Wielkopolska Akademia Językowa zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego w 2016r.

W ramach projektu Wielkopolskiej Akademii Językowej zachęcamy Członków NSZZ Solidarność oraz członków ich rodziny do udziału w bezpłatnych szkoleniach z języka angielskiego oraz języka niemieckiego, które zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:
uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego,
są w wieku 25-50 lub 50 +
posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące lub technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).

REKRUTACJA:
Informację na temat bezpłatnych szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.akademia.wgpr.pl w zakładce Dokumenty, w Biurze projektu, a także dołączone są do wiadomości.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie dostarczyć je do Biura projektu osobiście lub drogą pocztową na adres:
Szkoła Języków Obcych Program
ul. Fredry 1 (I piętro klatka A), 61-701 Poznań
Telefon: +48 61 851 92 50
e-mail: kontakt@akademia.wgpr.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia kandydatura zostanie zweryfikowana, a personel projektu skontaktuje się z Kandydatem do udziału w projekcie w celu omówienia ścieżki w projekcie.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia odbywać się będą 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb) w godzinach rannych, popołudniowych lub w weekendy w grupach 12- osobowych. Jednorazowe zajęcia będą trwać nie dłużej niż 3 godziny lekcyjne (45min) dziennie.
– Średni czas kursu dla grupy: 5-10 miesięcy.
– Przed szkoleniami przeprowadzone zostaną testy znajomości języka.
– W trakcie szkolenia uczestnicy będą wypełniać cykliczne egzaminy wewnętrzne oraz testy w celu sprawdzenia poziomu nauczania.
– Szkolenia prowadzone będą przez kadrę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem trenerskim.
– Min. wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.
– Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu kursu.
– Program szkoleń koncentrować się będzie na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym i obejmuje rozwijanie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz poszerzania słownictwa i znajomości gramatyki. Praca na zajęciach uzupełniana będzie indywidualną pracą uczestników projektu w domu.
W ramach projektu 120 godzin szkoleń z języka angielskiego lub języka niemieckiego na trzech poziomach:
– podstawowy: A1/A2
– samodzielności: B1/B2
– biegłości: C1/C2

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy zostaną skierowani na egzamin zewnętrzny i uzyskają certyfikat potwierdzający poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zgłoszenia proszę przesłać do siedziby  MOZ NSZZ Solidarność GSK do dnia 15.04.2016r.  Po zgłoszeniu wydamy stosowne dokumenty do wypełnienia.