Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Solidarność GSK – Poznań 22 marca 2018r.

22 marca 2018r., w hotelu IOR w Poznaniu odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej GlaxoSmithKline na kadencję 2018-2022.

 

Na 75 delegatów uprawnionych do udziału w wyborach obecne były 62 osoby. Obrady WZD rozpoczęto o godz. 11.00.

Po części oficjalnej – powitaniu gości: Aleksandry Cybulskiej                                 z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Wlkp. oraz prawnika związkowego Olafa Wiśniewskiego przez Przewodniczącego Włodzimierza Sopla przystąpiono do wyboru prowadzącego WZD.

Przewodniczącym Walnego Zebrania Delegatów został Hieronim Marut.

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez delegatów porządku zebrania                          i regulaminu WZD sprawozdanie z działalności Komisji MOZ za okres ostatniego roku kadencji przedstawił Włodzimierz Sopel.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Spinek przedstawił protokół                     z kontroli finansowej , księgowej oraz wykonania uchwał Komisji MOZ .                          Po dyskusji nad sprawozdaniami, obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów pozytywnie.

W pierwszym głosowaniu wybierano przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność GSK na nową kadencję 2018-2022.

Jedynym kandydatem zgłoszonym do wyborów został Włodzimierz Sopel, który w wyniku głosowania został wybrany Przewodniczącym na kadencję 2018-2022.

 

Przewodniczący ma duże doświadczenie w pracy związkowej nie tylko jako przewodniczący organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność́”.  Jest członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność́”  i  członkiem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „S”.. Ponadto jest wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego oraz jej skarbnikiem.

 

Włodzimierz Sopel podziękował delegatom za obdarzenie zaufaniem i wybór   na przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” GSK na nową kadencję.

Przegłosowano uchwałę, że Komisja będzie liczyć 19 osób wraz                                        z Przewodniczącym.

Delegaci przegłosowali uchwałę, że przewodniczący kół związkowych wchodzą   z automatu w skład Komisji Międzyzakładowej:

 

1     KONTROLA JAKOŚCI               – Anna                       KALTSAS

 1. KAPSUŁKI       – Magdalena           CZEKALSKA
 2. LOGISTYKA                            – Katarzyna              DOKRZEWSKA
 3. MAŚCI I CZOPKI             – Mirosław              KONECKI
 4. PS-KONFEKCJA – Katarzyna              SOBIESIAK
 5. PS-PÓŁPRODUKT        – Karolina                ŚLIWA
 6. OBSŁUGA TECHNICZNA   – Tomasz                   SZELANGIEWICZ
 7. GSK CONSUMER                     – Małgorzata           MRUGOWSKA
 8. GSK COMMERCIAL – Ewa                     ŁODZIEWSKA
 9. GSK SERVICES                – Teresa                   MASERAK
 10. ASPEN POLSKA         – Beata                    ROGALA
 11. NOVARTIS POLAND         – Katarzyna             FILA – TURKIEWICZ
 12. SCR-M RESURS         – Anna                     ROWSKA – SOPEL
 13. Emeryci i Renciści – Maria                   ŁAWNICZAK

 

W drugim głosowaniu zgłoszono 5 kandydatów na 4 miejsca mandatowe w skład Komisji zostali wybrani:

 

 1. Hieronim MARUT       – GSK S.A.
 2. Janusz ALBA        – GSK Services
 3. Czesław CHOŁŻYŃSKI – GSK S.A.
 4. Grzegorz SPINEK        – GSK Commercial

 

W następnym głosowaniu wybrano 3 osobową reprezentację delegatów na Walne Zebranie Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność wybrani zostali:

 

 1. Katarzyna DOKRZEWSKA       – GSK S.A.
 2. Hieronim MARUT                  – GSK S.A.
 3. Włodzimierz SOPEL                – GSK S.A.

 

W kolejnym głosowaniu wybrano 4 osobową reprezentację –  delegatów na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego wybrani zostali:

 

 1. Ewa ŁODZIEWSKA                 – GSK Commercial
 2. Anna ROWSKA – SOPEL – SCR-M Resurs
 3. Czesław CHOŁŻYŃSKI – GSK S.A.
 4. Włodzimierz SOPEL               – GSK S.A.

 

W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

 1. Piotr Grygiel                          -GSK Services
 2. Maria Szymańska                  -E+R
 3. Iwona Marciniak                   -GSK S.A.
 4. Tomasz Kurek                                     -GSK Commercial
 5. Leszek Fiksiński                     -GSK S.A.

Na zakończenie pragnę podziękować przewodniczącemu zebrania Hieronimowi Marutowi za biegłe i sprawne przeprowadzenie WZD Sprawozdawczo – Wyborczego .

Komisji Skrutacyjnej w składzie Iwona Czajkowska ,Danuta Ostrowska, Andrzej Satanowski   za bardzo sprawne liczenie głosów w trakcie 6 -głosowań.

Piotrowi Grygielowi za niezawodne działanie systemu informatycznego.

Komisji Uchwał i wniosków Jackowi Rozmiarkowi i Januszowi Albie.

Protokolantom Teresie Maserak i Annie Rowskiej – Sopel.

Ukonstytuowanie się nowo wybranej Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018r.

 

Serdecznie Dziękuję

Włodzimierz  Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK

Komunikat w sprawie regulacji płac w spółkach GSK.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy poinformować, że mimo wszelkich starań i zaangażowania obu stron, nie udało nam się zamknąć negocjacji z Pracodawcą w zakresie wzrostu wynagrodzeń na 2018 rok.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, wskaźniki makroekonomiczne, jak również niewysoki poziom podwyżek w latach ubiegłych, Związki Zawodowe rekomendowały wysokość średniego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 7%  oraz  postulowały wyodrębnienie ze średniej stałego, gwarantowanego i niezależnego od innych elementów  wskaźnika dla wszystkich pracowników GSK w wysokości 5%.

Propozycją Pracodawcy był poziom 5% dla Poznania (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, GSK Services z lokalizacją w Poznaniu i dla IT (Global Tech, GSK Services) oraz 4% dla pozostałych spółek (GSK Commercial, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare z wyłączeniem Global Tech oraz Services  w Warszawie z wyłączeniem Global Tech).

Te wskaźniki jako uśrednione, bez wyodrębnienia składnika stałego, w całości miały stanowić element zmienny i uzależniony od oceny pracy pracowników.

Oczekiwania  organizacji związkowej szły w kierunku ustalenia stałego % podwyżki dla każdego pracownika, GWARANTOWANEGO oprócz elementu zmiennego – przyznawanego uznaniowo przez bezpośredniego przełożonego, aby żadna z osób zatrudnionych w GSK nie została z procesu podwyżkowego wykluczona i była jego uczestnikiem, przynajmniej w tym stałym, gwarantowanym zakresie.  W tym kontekście, ten postulat związku, stanowił element niezmienny, nie podlegający odstępstwu, ani żadnej elastyczności, ABY KAŻDY PRACOWNIK MÓGŁ POLEGAĆ NA GWARANTOWANYM MINIMALNYM POZIOMIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ, TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM.

Regulacja płac, złożona z dwóch składników tj. % stałego oraz dodatkowo części zmiennej – średniej, będącej formą docenienia pracowników za wysokie wyniki ich pracy, jest w ocenie Związku optymalną i właściwą formą różnicowania płac.

Oczekiwania Związków Zawodowych idą w kierunku założenia, że regulacja musi mieć skuteczność, czyli być odczuwalna.

Ostatecznie nie byliśmy w stanie osiągnąć porozumienia jeśli chodzi o dystrybucję wskaźnika podwyżkowego.

Do 15 marca 2018 zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy pozostajemy w procesie negocjacji z Pracodawcą. Oczekujemy, że do tego dnia strony przystąpią do dalszych negocjacji i uda się dojść do porozumienia.

Zgodnie z komunikatem Pracodawcy, proces planowania podwyżek merit będzie miał, jak co roku datę obowiązywania od 1 kwietna 2018. Faktyczna wypłata podwyżek może nastąpić w późniejszym terminie w roku 2018, jednakże z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018. Termin wypłaty bonusa za 2017 nie ulega zmianie.

Włodzimierz  Sopel

Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A.

Poznań, 11.01.2018 Komunikat z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Komunikat z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK w dniu 11 stycznia 2018r.

Komisja MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A. na podstawie uchwały nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018r powołała Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów w kołach związkowych na kadencję 2018-2022 w następującym składzie:

Arleta  Jankowska

Iwona Czajkowska

Alicja Żwirko – Sieniawska

Żaneta  Ignaszewska

Rafał Tylkowski 

 1. Informujemy, że 18 stycznia 2018r., ukonstytuowała się Komisja Wyborcza w celu przeprowadzenia wyborów w kołach związkowych MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A.

w składzie:

Arleta  Jankowska                    –  przewodnicząca

Iwona Czajkowska                    – członek komisji

Alicja -Żwirko – Sieniawska   – członek komisji

Żaneta Ignaszewska                  – członek komisji

Rafał Tylkowski                        – członek komisji

 1. Komisja Wyborcza przyjęła terminarz wyborów przyjęty Uchwałą przez MOZ NSZZ Solidarność GSK Ph. S.A. wg. załącznika.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Arleta  Jankowska

Poznań,2018-01-18

Poznań 18.01.2018r. Komunikat  Komisji  Wyborczej NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Komunikat  Komisji  Wyborczej NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Działając w  oparciu  o  Ordynację  Wyborczą  Władz  Międzyzakładowych, Zakładowych  i  Delegatów  na  Walne  Zebranie  Delegatów w Regionie Wielkopolska NSZZ  „Solidarność” powołana przez Międzyzakładową Organizację Związkową  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  Komisja  Wyborcza  w następującym składzie:

Arleta  JANKOWSKA – Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Żaneta IGNASZEWSKA– członek Komisji Wyborczej

Iwona Czajkowska – członek  Komisji Wyborczej

Alicja  ŻWIRKO-SIENIAWSKA – członek Komisji Wyborczej

Rafał  TYLKOWSKI – członek Komisji Wyborczej

podaje do wiadomości że: 

 1. Wyznacza się obwody wyborcze  pokrywające  się  zgodnie z poszczególnymi  kołami  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals Ph. S.A.
 2. W poszczególnych obwodach wyborczych dokonywane są wybory przewodniczącego koła , a  także  delegatów  na    Międzyzakładowe  Zebranie  Delegatów  w  proporcji  1 mandat  na  5  członków  koła .
 3. Terminy wyborów w poszczególnych kołach związkowych podane zostaną w odrębnym komunikacie.
 4. Wyniki wyborów w poszczególnych kołach podane zostaną do wiadomości  po  ich  przeprowadzeniu  w  ostatnim  z  kół.
 5. Ustala się termin Międzyzakładowego Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  na  dzień  22 marca 2018 tj.czwartek  godzina  10:30 .
 6. Wybrani delegaci  mają  prawo uczestniczenia w Między- zakładowym Zebraniu  Delegatów  NSZZ  „Solidarność” GlaxoSmithKline  Pharmaceuticals S.A.  ze  wszystkimi  wynikającymi  z  tego  prawami tj.  ubiegać  się o  wybór  na:

–  przewodniczącego  Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

–  członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

–  członka Komisji Rewizyjnej

–  delegata na Zjazd Sekcji Farmacji

– delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ  „Solidarność”  Regionu Wielkopolska   

Kandydatury przyjmowane będą w siedzibie Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej  pok. nr 13  budynek  administracyjny I , wyłącznie  na  wydanych  w  tym  celu  formularzach.  Wszystkie  przyjęte  zgodne  z  Ordynacją  Wyborczą  kandydatury  , będą  odpowiednio  głosowane  na    Międzyzakładowym  Zebraniu  Delegatów  NSZZ „Solidarność” GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Przewodnicząca  Komisji  Wyborczej

Arleta Jankowska    

Poznań,18.01.2018r.

Podpisany dokument – Komunikat