Informacja z Rady KSPPF

Pierwszy malutki kroczek Sekcji Farmacji NSZZ Solidarność w kierunku PUZP

Krajowi Producenci Leków (PZPPF) podpisali dziś (21 marca br.) deklarację współpracy z Radą Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność. Jej celem jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce.

Krajowe firmy farmaceutyczne generują 100 tys. miejsc pracy. W wielu z nich prawie połowa pracowników to członkowie Solidarności. Podpisana deklaracja zakłada m.in. podejmowanie efektywnych działań przez obie strony w celu identyfikacji oraz zapobiegania zagrożeniom dla rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce. Sygnotariusze tego porozumienia postanowili połączyć siły, aby przemysł lekowy w pełni wykorzystał swój potencjał rozwojowy i stał się liderem w produkcji leków generycznych i biologicznych w Europie. Ważne jest więc, aby polityka refundacyjna brała pod uwagę lokowanie w Polsce produkcji, nowych inwestycji i rozwijania tych już istniejących.

– Dostrzegamy istotną rolę organizacji pracodawców w obronie interesów przedsiębiorstw. A to nasz wspólny cel. Rozwój firm, w których jesteśmy zatrudnieni gwarantuje nam dobre warunki pracy, godziwe wynagrodzenia i możliwości rozwoju zawodowego – powiedział Mirosław Miara, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność.

– Na sukces naszych przedsiębiorstw pracujemy wszyscy: naukowcy, finansiści, zatrudnieni przy produkcji, logistyce czy marketingowcy. Jesteśmy fachowcami i dbamy o nasze miejsca pracy. Zarówno Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, jak i członkowie NSZZ Solidarność mamy w tej chwili wspólny cel – wykorzystanie ogromnego potencjału tego przemysłu w Polsce. I rozumiejąc, jak istotny jest wpływ organizacji pracowniczych, związków zawodowych na rozwój firm, chcemy naszą współpracę zacieśnić – podkreślała Barbara Misiewicz – Jagielak, wiceprezes PZPPF.

Zdaniem PZPPF i związkowców, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca pomiędzy pracodawcami i pracownikami jest najbardziej efektywnym ekonomicznie i społecznie sposobem wpływania na administrację państwową w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Obie strony chcą wspólnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych, współpracować z Parlamentem RP oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.
Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się także do zapobiegania sporom zbiorowym poprzez wypracowanie wspólnej platformy Dialogu Społecznego zajmującej się warunkami pracy i zatrudnienia, poszanowaniem godności pracowników, uwzględniając zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zarówno PZPPF, jak i NSZZ Solidarność zgadzają się, że obrona praw pracowniczych powinna odbywać się bez naruszania podstawowych interesów przedsiębiorstw i nie może być podejmowana, jeśli mogłoby to skutkować upadłością lub ograniczeniem szans rozwojowych przedsiębiorstw.

Strony porozumienia podkreślały, że możliwe jest prowadzenie dialogu dotyczącego zbiorowych stosunków pracy w branży farmaceutycznej oraz regulacji prawnych czy wspólnie wynegocjowanych porozumień. Dlatego niezwłocznie przystąpią do wypracowania polityk oraz planów szkoleniowo – konferencyjnych dotyczących współpracy w ramach dialogu społecznego.

Halina Pilonis

Informacje z posiedzeń Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK – kw. 3 2018, kw. 1 2019.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-10-25

 

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęcie do związku -jedna osoba z GMS.
 3. Komisja wyraziła zgodę na wypłatę z ZFŚS upominku świątecznego dla GMS w/g progów dochodowych:

I – 600 zł.

II-  500 zł.

III  400 zł.

 1. Informacja na temat zmian PPE.
 2. Dofinansowanie do okularów pracowników terenowych -temat na Komisję Parytetową.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-06-11

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedna osobę z GMS.
 3. Uchwała nr 9 XXXIX KZD ws. Zmian w § 36 Statutu NSZZ Solidarność o przedłużeniu obecnej kadencji do 2023 roku.
 4. Informacja z Komisji Parytetowej – protokół z komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-14

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 -osoby z GMS.
 3. Informacja z Komisji Parytetowej :

– monitoring

– zmiany w ZFŚS

– wskaźnik podwyżki płac na 2019 r.

 1. Zmiany w ZUZP -omówiono propozycje zmian.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2018-11-22

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku jedną osobę z Aspen Polska oraz GMS.
 3. Przedstawienie projektu pisma do Novartisu w sprawie pracowniczej.
 4. Omówiono zmiany w zasadach bonusowych w GSK Commercial oraz GSK Consumer
 5. Podjęto uchwałę o sfinansowaniu spotkania opłatkowego koła emerytów i rencistów w dniu 5 grudnia 2018r.
 6. Negocjacje płacowe – przedstawiono projekt związkowy porozumienia płacowego GSM przesłanego do HR.
 7. Wolne głosy i wnioski

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

Poznań,2019-02-07

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 8-osób z Novartis Poland, 6 -osób z GMS, 2 – osoby z GSK Consumer, 1 -osobę z Aspen Polska.
 3. Przyznano zapomogę losową w wysokości 1000 zł.
 4. Omówiono pisma HR w sprawie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkami związku.
 5. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania Aneksu nr 1 do Umowy Zakładowej Aspen Polska Sp. Z o.o. dot. PPE.
 6. Informacja ze Spółki Novartis dot. współpracy ze związkiem.
 7. Informacja ze spotkania Komisji Parytetowej.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,11.10.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A. oraz 1 osobę z GSK Consumer.
 3. Komisja upoważniła Włodzimierza Sopla oraz Hieronima Maruta do podpisania umowy PPE w Aspen Polska.
 4. Dyskutowano w sprawie propozycji Pracodawcy GSK na temat wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, zmian w ZFŚS, ZUZP, reg. monitoringu.
 5. Podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie świadczenia rekreacyjnego i świadczenia wakacyjnego z przyspieszoną majową wypłatą.
 6. Włodzimierz Sopel przedstawił relację ze Zjazdu Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.
 7. Informacja ze spotkania z Menedżerem HR Aspen Polska.
 8. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,27.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Omówiono propozycję Pracodawcy w sprawie zmian w Pracowniczym Planie Emerytalnym dla spółek GSK.
 3. Informacja na temat monitoringu w GMS.
 4. Podjęto uchwałę o podpisaniu nowej umowy o PPE dla spółek GSK.
 5. Upoważnienie Włodzimierza Sopla oraz Tomasza Szelangiewicza do podpisania umowy PPE.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,24.09.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto do związku 3 osoby z GSK Pharmaceuticals S.A.,

1 osobę z GSK Consumer, 5 osób z Novartis Poland.

 1. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Parytetowej z

Pracodawcą (notatka ze spotkania u przewodniczących kół

związkowych).

 1. Rozpoczęcie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na

2019r.

 1. Wolne głosy i wnioski.

Informacje z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań,28.08.2018r

 1. Przyjęcie porządku zebrania.
 2. Przyjęto 1 osobę z GSK Pharmaceuticals S.A.
 3. Przyjęto uchwałę o dofinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady.
 4. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu kosztów wyjazdu na wartę przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy.
 5. Omówiono propozycję tematów na spotkanie z Dyrektorem Fabryki.
 6. Informacja z rozmów z Pracodawcą Novartis Poland.
 7. Wolne głosy i wnioski.